Obraz nagłówka
09

Paź

Rozwód UE

kategoria: Prawo rodzinne

Generalnie sprawy rozwodowe i pokrewne uregulowane są na przestrzeni prawnej Unii Europejskiej Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2201/2003 (Bruksela II bis) z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000.

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Należy zaznaczyć, że w Polsce nie obowiązuje Rozporządzenie (nr 1259/2010) Rzym III w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego ddla rozwodu i separacji prawnej. Trzeba także zauważyć, że Rzym III pozostaje bez wpływu na Brukselę II bis.

Zatem rozporządzenie 2201/2003 określa właściwość w sprawach rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa sądu tego państwa członkowskiego:

a) na którego terytorium:

małżonkowie zwykle zamieszkują, lub
małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje,lub
pozwany zwykle zamieszkuje, lub
w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub
składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub
składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego państwa członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam „miejsce stałego zamieszkania”;

b) którego obywatelami są oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, na którego terytorium mają „miejsce stałego zamieszkania”.

Jak widać mamy tu aż siedem alternatywnych kryteriów dla ustalenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy – do wyboru przez powoda. Jednak proces wyboru sądu danego Państwa członkowskiego wcale nie musi być taki prosty. Łatwo go zakłócić stosując art. 15 ustęp 2 w sytuacji, gdy strony mają dzieci, przebywające z jednym z małżonków w kraju innym, niż kraj sądu obranego przez powoda. Jest jeszcze art. 19 Brukseli II bis a także art. 54 Prawa prywatnego międzynarodowego,, który wprowadza ogólną regułę właściwości prawa ojczystego małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa. Jeśli dodamy do tego fakt, iż zasada prymatu prawa unijnego nad prawem krajów członkowskich nie jest wyrażona w sposób bezpośredni w traktatach, tylko została określona głównie wskutek orzecznictwa ETS – problem w danych stanach faktycznych może być trudny do rozwiązania.

 


Nota prawna:
Wpisy na niniejszym Blogu nie są poradami prawnymi i nie powinny być w ten sposób interpretowane. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych w przedmiocie Państwa problemów należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie lub skorzystać z usług uprawnionego, fachowego prawnika, np.: adwokata lub radcy prawnego.