Obraz nagłówka
31

gru

Zadośćuczynienie za krzywdę

kategoria: Bez kategorii

Wielu z nas, niestety, zdarzają się w życiu sytuacje wywołujące cierpienia. W znakomitej większości z nich sprawca najpierw poddany zostaje próbie postępowania karnego. Finał tego postępowania w postaci prawomocnego wyroku skazującego znacznie ułatwia uzyskanie zadośćuczynienia na gruncie postępowania cywilnego, i to nawet w sytuacji zasądzenia w wyroku karnym nawiązki na rzecz ofiary.

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Często bowiem zasądzona w postępowaniu karnym kwota nie zaspokaja roszczenia pokrzywdzonego.
Wieloletnią bolączką był fakt uzależniania kwoty przyznawanego zadośćuczynienia od sytuacji ekonomicznej danej społeczności. Spotkało się to w końcu z uzasadnioną krytyką, zwłaszcza w doktrynie, co zaowocowało korzystnymi dla ofiar orzeczeniami sądów powszechnych, gdzie coraz liczniej uznanie zdobywa stanowisko przyznające poszkodowanym prawo do rzeczywiście kompensującego doznane krzywdy zadośćuczynienia. Trudno jednakże oczekiwać, aby w najbliższej przyszłości zagościły u nas poglądy wyrażane w sentencjach orzeczeń sądów północnoamerykańskich. Tutaj raczej jako ciekawostkę niż przykład można wskazać na zasądzenie przez sąd amerykański na rzecz małżeństwa, u którego wieloletnie stosowanie popularnego preparatu chwastobójczego wywołało nowotwór, kwoty 1 200 000 000 mln $ tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dodam, że w pierwszej instancji. Taki wyrok z jednej strony może wywołać uśmiech u europejczyka, z drugiej strony można go odczytać jako deklarację afirmacji życia jako najwyższej wartości. Nie zmienia to faktu, że głos doktryny został prawidłowo odczytany przez sądy, które coraz częściej pochylają się nad cierpieniem, dając temu wyraz w treści wyroków. Oczywiście powyższe nie wpływa na konieczność indywidualnego, dogłębnego zbadania okoliczności danej sprawy. Zła wiadomość dla sprawców/pozwanych w tego typu sprawach jest słuszny pogląd, że miarkowanie kwoty zadośćuczynienia jest możliwe ze względu na warunki finansowe tak poszkodowanego jak i sprawcy, ale tylko w szczególnych przypadkach i tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się to zasadom współżycia społecznego. Wszystko to sprawia, że nawet w sprawach o zadośćuczynienie za czyny opisane w art. 207 kk (znęcanie) zapadają wyroki na kwoty dotychczas niespotykane. Nowy kierunek wywołany jest również faktem ogólnej poprawy finansowej w kraju, odchodzeniem od zasady dyrektywy stopy życiowej społeczeństwa. Daje to większe poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości ofiarom z jednej strony, z drugiej powód do zastanowienia dla sprawców przed podjęciem nagannego postępowania.

Ius est ars boni et aequi…

 


Nota prawna:
Wpisy na niniejszym Blogu nie są poradami prawnymi i nie powinny być w ten sposób interpretowane. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych w przedmiocie Państwa problemów należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie lub skorzystać z usług uprawnionego, fachowego prawnika, np.: adwokata lub radcy prawnego.