Obraz nagłówka
24

lis

Rozdzielność majątkowa – notarialnie czy sądowo?

kategoria: Prawo rodzinne

Rozdzielność majątkowa może być wprowadzona w relacje małżeńskie zgodnie przez oboje małżonków – umownie w formie aktu notarialnego, bądź na żądanie jednego z małżonków – z ważnych powodów – przez sąd. Poza różnicą w opłatach – zasadnicza polega na skuteczności wobec osób trzecich, a zwłaszcza wierzycieli.

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

 

I tak umowa w formie aktu notarialnego jest skuteczna, jeśli dłużnik wykazał, że wierzyciel wiedział o tym fakcie. Tak będzie w przypadku oficjalnych rejestrów i baz danych – np. w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Natomiast rozdzielność majątkowa ustanowiona w drodze orzeczenia sądowego ma skuteczność wobec wszystkich. Jeśli chodzi o wspomniany rejestr – KRS – istnieje obowiązek zgłoszenia powstania rozdzielności majątkowej. Istotną różnicą między formą notarialną a sądową jest również to, że tylko w drodze sądowej można ustalić datę wsteczną powstania rozdzielności majątkowej. Ma to istotne znaczenie ze względu na możliwość zaciągania zobowiązań przez jednego z małżonków bez wiedzy drugiego. Jedną z przesłanek ustalenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest długotrwała separacja małżonków, co znajduje potwierdzenie w literaturze przedmiotu oraz w orzecznictwie, w tym Sądu Najwyższego. Istnieją również inne ważne powody, dla których ustalenie daty wstecznej jest możliwe, podlega to każdorazowej analizie i ocenie. Istotnym jest również fakt, że ponieważ wyrok rozwodowy znosi wspólność majątkową małżeńską – możliwie jest wystąpienie z pozwem o rozdzielność majątkową z datą wsteczną także w trakcie długotrwałego postępowania rozwodowego, co w mojej praktyce występuje stosunkowo często. Powstanie rozdzielności majątkowej, czy to poprzez rozwód czy bez niego – stanowi przesłankę do podziału majątku małżeńskiego. Jedynie wspomnę w tym miejscu, że możliwy jest zgodny podział całego wspólnego majątku małżeńskiego w trakcie rozwodu.

 


Nota prawna:

Wpisy na niniejszym Blogu nie są poradami prawnymi i nie powinny być w ten sposób interpretowane. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych w przedmiocie Państwa problemów należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie lub skorzystać z usług uprawnionego, fachowego prawnika, np.: adwokata lub radcy prawnego.