Adwokat Piła - mecenas Andrzej Harwas

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO), Ius Optimum Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Harwas (dalej Administrator) za pośrednictwem strony internetowej informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także o prawach osób, których dane są przetwarzane.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administrator Danych: Ius Optimum Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Harwas
Adres: 64-920 Piła, ul. 11 listopada 51
Tel.: +48 604 288 112
Fax: +48 67 212 04 62
E-mail: info@adwokatharwas.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Administrator zbiera i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy a także w ramach udzielanych odpowiedzi na pytania, które może otrzymać w formie ustnej, pisemnej (list), elektronicznej (mail, sms) lub kontaktu telefonicznego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 • Realizacja zawartej umowy na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO);
 • Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO) – archiwizacja dokumentacji, tj. umowy i dokumenty rozliczeniowe;
 • Prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO) – prowadzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych a następnie egzekucyjnych;

Obowiązek podania danych osobowych w kontekście zawartej umowy z administratorem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest koniecznym warunkiem zawarcia i realizacji umowy obsługi prawnej oraz nawiązania kontaktu z Administratorem. Brak podania wskazanych danych uniemożliwi realizację powyższych czynności.

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, mogą być one udostępniane następującym podmiotom:

 • osoby współpracujące z Administratorem;
 • podmioty świadczące usługi dla Administratora z którymi zawarto umowy powierzenia;
 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa (np. Sądy powszechne, Policja, Urząd Skarbowy).

Jak długo przechowywane są Pani/Pan dane osobowe?

Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy lub przez okres wymagany przez odrębne przepisy prawa – w zależności od tego, który okres skończy się później.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania owej zgody.

Jakie są Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Administrator informuję, iż przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzaniu danych;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła/ił Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.